Slovenská komora mediátorov - úvod Slovenská komora mediátorov - úvod

O nás

Úlohy a ciele

Slovenská komora mediátorov je stavovským združením mediátorov. Za tým účelom plní funkcie, úlohy a využíva oprávnenia vyplývajúce pre stavovské združenia z platnej legislatívy a zo zvyklostí, zvyšuje odbornú, etickú, morálnu a spoločenskú úroveň výkonu mediácie členmi združenia - mediátormi, zosúlaďuje nimi aplikované pracovné metódy a postupy, zjednocuje podmienky pre výkon mediačnej činnosti pre členov stavovského združenia, implementuje nástroje zvyšovania povedomia verejnosti o mediácii a jej účinkoch pre celospoločenské poznanie a akceptáciu alternatívneho riešenia sporov a konfliktov mimo súdneho konania v SR, poskytuje odbornú metodickú pomoc, zaoberá sa skúmaním vývoja inštitútu mediácie a jeho účinkami vo vzťahu k súdnemu riešeniu sporov v SR.

 • združuje najmä občanov - mediátorov a občanov v príprave na výkon mediačnej činnosti,
 • zastupuje záujmy členov voči orgánom štátnej moci, štátnej správy, miestnej a regionálnej samosprávy, súdnictva a iným inštitúciám a organizáciám, vrátane obchodných spoločností,
 • zastupuje záujmy členov voči zahraničným inštitúciám pôsobiacimi v oblastiach súvisiacich s mediáciou, nadväzuje a udržiava s nimi kontakty, zabezpečuje výmenu poznatkov a skúseností, vrátane organizovania stáží, študijných a výmenných pobytov, zastupuje členov občianskeho združenia voči k nim,
 • predkladá názory, námety a pripomienky členov združenia k tvorbe legislatívy súvisiacej s mediáciou alebo ju priamo či nepriamo ovplyvňujúcej,
 • vykonáva osvetovú, informačnú, propagačnú, edičnú a publikačnú činnosť, najmä o mediácii,
 • poskytuje konzultácie a poradenstvo v oblasti mediácie, organizuje semináre, školenia, workshopy, konferencie a iné podujatia súvisiace s inštitútom mediácie alebo zvyšovaním právneho či psychologického vedomia. V spolupráci s príslušnými orgánmi a inštitúciami zabezpečuje odbornú prípravu na mediáciu a skúšky spôsobilosti na výkon mediácie,
 • zabezpečuje vzdelávanie mediátorov a záujemcov o mediáciu, vrátane ďalšieho vzdelávania,
 • zabezpečuje zhromažďovanie finančných prostriedkov na účte občianskeho združenia,
 • svojimi aktivitami prispieva k zvyšovaniu právneho vedomia občanov,
 • prispieva finančnými i nefinančnými prostriedkami na výchovu a odborné vzdelávanie mediátorov pre výkon mediačnej činnosti alebo v príprave na výkon mediačnej činnosti najmä v oblastiach práva, psychológie, rétoriky a cudzích jazykov,
 • poskytuje svojim členom súčinnosť a pomoc pri riešení problémových situácií.

Ponuka služieb

 • sprostredkovanie kontaktu na mediátorov poskytujúcich služby v zmysle zákona č.420/2004 Z.z.,
 • školenie mediátorov,
 • poradenská činnosť pre inštitúcie, organizácie i jednotlivcov.

Ak sa chcete dozvedieť viac o možnostiach mediácie, potrebujete poradiť, alebo hľadáte mediátora, kontaktujte nás.